महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 5 वी / पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. 8 वी - २०२४
Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS) - 2024


होम
दुबार गुणपत्रक / प्रमाणपत्रक
शासन निर्णय
परीक्षा केंद्र यादी - इ. ५ वी
परीक्षा केंद्र यादी - इ. ८ वी


बातम्या


शिष्यवृत्ती परीक्षा दि. १८ फेब्रुवारी, २०२४ चा अंतिम निकाल व गुणवत्ता याद्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

शिष्यवृत्ती परीक्षा - २०२४ बाबतच्या सूचना

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२४ च्या अंतिम निकालाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२४ च्या अंतरिम निकालाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक...

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२४ च्या अंतिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक..

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२४ च्या अंतरिम उत्तरसूचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक..

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) २०२४ प्रवेशपत्र प्रसिद्ध केलेबाबत...

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) फेब्रुवारी २०२४ करीता शाळा नोंदणी व विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यास द्वितीय / अंतिम मुदतवाढ

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) फेब्रुवारी २०२४ करीता शाळा नोंदणी व विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्यास मुदतवाढ

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) फेब्रूवारी - २०२४ च्या अधिसूचना प्रसिध्दीबाबत...

.
शिष्यवृत्ती अर्हता प्रकार व शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याचे निकष
शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका
तांत्रिक मदत
ई-मेल : puppsshelpdesk@gmail.com
हेल्पलाईन नंबर :
02067351700

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
सर्व्हे नं. ८३२-ए, फायनल प्लॉट क्रमांक १७८ व १७९, बालचित्रवाणी जवळ, आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मागे, भांबुर्डा, शिवाजीनगर,
पुणे - ४११००४. महाराष्ट्र (भारत)